Leg arbetsterapeut utreder och bedömer aktivitetsrelaterade hinder och behov, utför arbetsterapeutisk utredning av mål, uppföljning och utvärdering för våra boende. Detta genom observation och intervju samt med väl beprövade undersöknings- och mätbara metoder. Funktionsbedömning görs utifrån personlig-ADL, instrumentell ADL, processfärdigheter och sociala interaktionsfärdigheter.

Arbetsterapeuten informerar, undervisar och handleder både boende och personal. Har motivations- och stödsamtal. Leder planerade aktiviteter individuellt eller i grupp.